Гробът на Омуртаг – гробницата на Демир баба при с. Севар, Разградско

Владимир Цонев, академик на МАБИК
Из книгата му “Древните българи – прадеди на траките”, изд. “Литера Прима”, София, 2007, с. 142. Представяме ви раздела “Пелгари, траки, българи, къзълбаши и гробът на Омуртаг”, с. 123-137

През IV в. Римската империя се разделя на Западна и Източна (Византия), като непрекъснато расте ролята на последната, включваща земите на Тракия. На практика Византия е представлявала сбор от различни народи, наричани християни или ромеи - римляни. Според изследователя Здравко Даскалов от общо управляващите 14 династии 6 са български, а от 87 императора различни сведения говорят, че 41 имат наше, българско потекло. За съжаление повечето от източните ромейски императори с българска кръв забравят родовия си корен и служат предимно на интересите на Византия.

Както първата династия, така и последната на Палеолозите е от български произход. Коренът на Палеолозите е древна Фригия. Това е народът, известен на Балканите като бриги, живял в района около днешна Македония. Самата му съставка „Пал" / „Бал" показва, че това са древните българи пелазгите (пелгарите). В Мала Азия бригите стават известни като фриги.

Съпоставителният анализ до голяма степен показва, че между бриги (фриги) и пелгари можем да сложим знак на равенство.

Подобно на управляващите в Атлантида фризийците (фригите) са бели, високи хора, със сини очи и светли коси. В „Oera Linda" -древен документ, който съдържа аналите на този морски народ, съществувал преди Потопа (потъването на Атлантида - 9570 г. пр. н. е.), се разказва как тяхната жрица-войн Минерва слиза на бреговете на днешна Гърция и основава първата Атина.

Фригите са населявали и Египет. Тяхното пристигане в поречието на Нил е изобразено върху дръжка на нож от Гебел-ал-Арак, датирана от архаичната епоха. Тези хора с високоразвита култура се появяват на кораби с високи носове, доста различни от местните. Наричат ги Шамсу-Хор, което може да се преведе като „последователи на Хор" или „деца на Хор". Те налагат традицията живият фараон да носи името Хор. Към края на IV хил. пр. н. е. последователите на Хор формират господстваща раса, която управлява цял Египет. Неслучайно хроника, фиксираща същия период, говори за борбата за власт в поречието на Нил между братята пелазги Египт и Данай.

Друго важно сведение, сочещо сходството между пелгари (пелазги) и бриги (фриги) е появата на името „Пелопонес" - страната на аркадийските пелазги. Нейн кръстник е Пелопс, син на фригийския цар Тантал. Географът Страбон пише по този повод: „Пелопонес преди да дойдат елините, бил населяван от варвари. Но също цяла Гърция била някога населена с варвари, ако човек сам съди по преданията. Пелопс доведе от Фригия народ в названия на негово име Пелопонес." (Забележка: Варвари са наричани всички неелински племена.)

С изграждането на Константинопол като столица на Източната Римска империя започват важни процеси на урбанизация в Тракия. Появява се необходимостта от строежи на нови крепости по северните граници и обособяването на важни колонии от федерати, които от IV до VI в. са главно готи, гети, хуни и славяни (всички те от български произход).

Започва процес на славянизация на Тракия, който се движи от север на юг. Тракийските имена показват устойчивост, което говори, че традициите не са забравени. И все пак новото постепенно се налага. Конникът - основно божество при траките, продължава да има свои светилища до V в., когато те са подложени на унищожение от християнството.

Сътрудничеството обаче между гети (траки), славяни, хуни и българи остава, защото имат единен родов корен. И това най-добре проличава при въстанието на Виталиан през 513-518 г. Той е командир на войските от федерати - наемници на ромейска служба.

Прокопий сочи, че фоедератите (федерати) никога не са побеждавани от Византия. От тях не са събирали данъци, а им се давали големи възнаграждения, за да се заселват с родовете си и да пазят границите на Източната Римска империя.

С армията си Виталиан успява да овладее Тракия, Скития и Македония. Важни сведения за войската му дава историкът Джон Бъри: „Виталиан е заемал поста на маркиз на фоедератите, които са били на станове в Тракия, и тези войски били съставени предимно от българи."

Вгледаме ли се в плочки с тракийски конник и сравним ли ги с Мадарския конник, ще установим твърде голямо сходство и в коня, и в конника, и в изобразените куче, лъв и орел. Не може да бъде случайно, че точно край Мадара са намерени 14 плочки с Тракийския конник, те се откриват и в цяла Североизточна България - територия, обитавана от гетите (северните траки).

Всъщност голямата роля на коня в живота на древните българи е добре известна. Не по-малко значима е тя и при траките. Като важен слънчев символ конят е бил погребван заедно със своя господар.

Заслужава внимание и шлемът на Тервел (реконструиран по негов печат), който е идентичен с парадните шлемове при гетите.

Множество проучвания на селища и крепостни стени в днешна Североизточна България показват, че в ранната българска (за официалната наука) селищна система земите, обитавани от гетите, заемат ключово място. Открита е могила, насипана през VIII-IХ в. от българите, по начин абсолютно сходен с гетския.

От това време е и колоната, завещана от Омуртаг:
„Кан сюбиги Омуртаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и като измери (разстоянието) между двата всеславни дома, направи по средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега, и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всeславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис да си спомни за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омуртаг, кан сюбиги. Нека Бог го удостои да преживее сто години.“

Надписът е познат в историята като Търновският надпис. Открит е при цар Иван Асен II. По негово нареждане той е пренесен в църквата „Св. Четиридесет мъченици" в Търново. Издълбан е върху колона с височина 4 м, която се превръща в опорна колона на църквата.

В сравнение с други надписи, този е по-особен, защото оповестява, че е издигната могила. От текста проличава и кратък размисъл за смисъла на живота и смъртта - явяващи се две неразривно свързани неща от вечния кръговрат във Вселената.

За нас представлява интерес къде се намира всеславната могила на Омуртаг. Свещената земя на гетите - Голямата Свещарска могила, като най-висока в Североизточна България, отдавна привлича погледите ни. Още повече, че тя се намира на почти еднакви разстояния от Плиска и р. Дунав.

Но по-късно започва да надделява мнението на специалистите за Демир баба теке. Твърдението се подкрепя първоначално от изследователите К. Шкорпил и Фр. Бабингер.

Важен момент в текста за определяне местоположението на гроба на Омуртаг играе думата „могила" (в оригинала „тумба"). Според проф. В. Златарски авторът на надписа говори по-скоро не за могила, а за гробница. В тази посока ни отпраща и смисълът на текста, ако се опитаме да го разтълкуваме. С думата „тумба", чието значение е „гробница", стават излишни по-нататъшни обяснения за същността на построеното. В надписа заслужава внимание и използването на „направи", а не на „издигна", което ни навежда на мисълта за възможността построеното да е гробница.

Издигането на военностратегическа могила по онова време едва ли е било толкова наложително, защото вече е съществувала Голямата Свещарска могила (висока 21 м). Очевидно, че посочената „всеславна" могила е имала друго предназначение. Както вече отбелязахме, в надписа се говори за преходността на човешкия живот и определено напомня за надгробен надпис.

Интересни са разсъжденията на В. Златарски и звучат съвсем логично. Той забелязва, че в текста се споменава за две части, които построил Омуртаг между двата всеславни дома (дворците). В оригинала се сочи „тумбион" - „гроб", както и „тумба" - гробницата", където се намирал самият „гроб". По всяка вероятност е бил построен цял комплекс с гробница (мавзолей) и гроб. За това ни напомня и изразът „от средата на тази могила".

Продължават споровете къде се е намирал дворецът на българския владетел Омуртаг край Дунава. Едни смятат, че той трябва да се търси при Силистра, а други - на наносния остров на Дунава (в земите на днешна Румъния) - Пъкуюл луй Соаре. Последният се намира на около 18 км западно от Силистра.

Направените проучвания доведоха до любопитни резултати. Разстоянието от Голямата Свещарска могила до Плиска е приблизително 50 км. То е равно на разстоянието от същата могила до посочения остров - Пъкуюл луй Соаре.

Естествено вече споменахме, че Голямата Свещарска могила не може да се смята за мястото, където е погребан Омуртаг. Свидетелство за това са и направените разкопки от унгареца Геза Фехер, които не откриха древнобългарски следи.

Така погледите отново се насочват към Демир баба теке. Разстоянията от него до Плиска и до румънския наносен остров не са напълно еднакви (съответно 52 и 50 км), но са достатъчно близки. Още повече, че в миналото те са се определяли не по права линия, а с помощта на построените пътища.

Нека разгледаме текето (манастира) и постройките около него. В двора му има сграда, която е използвана от местното население къзълбаши (алиани) за религиозни цели. Под скалите, във вътрешния двор на манастира, се издига мавзолеят. В него, според предания, е погребан къзълбашкият светец Демир баба.

Мавзолеят (тюрбето) е разположен в посока изток-запад. Състои се от допълнително изградено антре, островърхо предверие и помещение със седем стени. Характерно за това помещение е различната големина на стените - от 4,32 м до 5,10 м. Използвани са сравнително неголеми, светли и изгладени каменни блокове.

В центъра на мавзолея се намира дървен саркофаг (лъжлив) със зидан гроб под него. До саркофага са поставени железни еминии (обувки), тежки 3-4 кг, както и джобно ножче.

Проучванията сочат, че манастирът „Демир баба" е строен около средата на XVI в. Но съществуват някои следи, които ни навеждат на мисълта, че тук е имало по-древен градеж.

В двора на манастира се намира част от стара колона, корниз, както и почти заровена основа на колона. Открити са и шест стъпала, изсечени в скалата. На практика те не водят наникъде и свършват в стената на мавзолея. Очевидно те са принадлежали към древна постройка, издигаща се над скалата.

Самата гробница е изградена от различни камъни. В долната й част те са по-големи, а нагоре - по-малки. И това е явен белег, че горната част е строена допълнително.

Предполага се, че след разрушаването на по-старата постройка и издигането на втората, при оформянето на оградата, над вратата към вътрешния двор е поставен камък, наподобяващ саркофаг. Целта е била да се обозначи, че в ограденото място е имало гробница. Съществувал е и надпис върху този камък, но той очевидно е заличен и на негово място е поставена плочка с арабски надпис.

Днес сред местното население като че ли няма данни за старата постройка. Но ако се вгледаме в каменните блокове на оградата, ще забележим две изображения. Първото се явява джамия, докато второто не прилича нито на мюсюлмански, нито на езически или християнски храм. От двете страни на постройката все още ясно се виждат по 6 стъпала, като стъпалата отдясно поразително напомнят за тези, които са изсечени във вградената в гробницата скала.

Изображението притежава редица характерни черти за персийско-сасанидските строежи. А нека напомним, че земите на днешен Иран (Персия) също са населявани от древните българи. Интересно е, че са се запазили сведения в района на манастира „Демир баба", за преселници от Хорасан. Това е област в Североизточен Иран, включваща части от Южен Туркменистан и Афганистан. Хорасан се превежда като „булгарлък" - „място, където живеят българи“.

Възможен е паралел и с други наши днешни земи. В с. Крайно село до гр. Кърджали има предание, че там живеели преселници от Хорасан. Подобно нещо се открива и в родопското село Житарник.

Проф. Тоган смята, че още по времето на Александър Велики (356-323 г. пр. н. е.) българи и хазари се намирали в Хорасан. Според него тези племена са дошли в басейна на Волга след завоеванията на Александър, а някои части от тях може да са дошли още по-рано, заедно със скитите.

При този древнобългарски (хорасански) строителен способ се използват големи, каменни блокове. Точно с такива блокове е оформена част от оградата на вътрешния двор. Вероятно те са взети от разрушената по-стара сграда.

Изображението сочи, че постройката е била двуетажна, като вторият етаж е изграден с камъни, които са положени шахматообразно (със застъпване). Подобен градеж е забелязан и край лагера на древните българи при Абоба (старото име на Плиска). За такъв начин на строене на зидове (циклопски) вече говорихме при етруските в Италия. И това още веднъж потвърждава принадлежността им към една общност - древнобългарската (пелазгийската).

Следва един естествен и закономерен въпрос: „Можем ли да сложим знак на равенство между Омуртаг и Демир баба?"

Предполага се, че Демир баба не е име, а по-скоро прякор със значение „Железният баща". Самото име на Омуртаг на тюркски звучи точно така - от ti-mur (желязо) и tag (подобен). Следва да добавим, че още от началото на VII в. тюрките са погребвали мъртвите и са им строели гробници. От историята е известно за почитта на част от древните българи към някои тюркски традиции. Но това не означава, че имаме общ корен, а по-скоро говори за контакти в определени периоди от време (зависимостта на предшествениците на кубратовите българи от Тюркския каганат).

Заслужават внимание и местните легенди на къзълбашите (алианите). В една от тях Демир баба побеждава чудовището, пазещо солта, и по този начин се възстановява снабдяването на целия Делиорман със сол. А споменатото определено напомня за превземането от Омуртаг на солниците в Трансилвания. Друга легенда разказва за битка на Демир баба в Унгария, което ни подсеща за овладяването на Панония (Западна Унгария) от българския владетел.

Да не забравяме, че Омуртаг е и кръвно свързан с „железните войни" на Стария свят - пелазгите, филистимяните и гетите.

Само с приемането на пълното припокриване между Железния баща и Омуртаг бихме могли да си обясним преданията, че животът на Демир баба е пряко свързан с околностите на Абоба. В този дух е и записаната от Ф. Каниц легенда как погребаният „сам си изградил своята гробница". Понятието „сам" очевидно трябва да разглеждаме като по свое (владетелско) желание. Нещо, което проличава и от надписа, открит върху колоната на църквата във В. Търново „Св. Четиридесет мъченици".

Извършените през последните десетилетия археологически разкопки край манастира „Демир баба" ясно показаха, че текето е паметник на мюсюлманска култура, в чиято основа се различават други два слоя - на траките и на така наречената Първа българска държава.

Почитането на това място започва още през Ранножелязната епоха, когато се развива като гетско религиозно селище. Най-първични следи от тракийско светилище са откритите плоски и кръгли глинени олтари в центъра на двора на текето. Предполага се, че те са били под открито небе.

По-късно при светилището вече е изградена култова правоъгълна постройка в посока запад-изток с размери 13 х 4 м. Археолозите разкриха и ниски подиуми (на 20 см от земята), на които са оставяни даровете. В средата на помещението на две нива са били разположени и своеобразни омфалоси - полусферични глинени олтари с диаметър около метър. През тази втора част от съществуването си светилището на гетите е идентично с други техни светилища, намиращи се северно от р. Дунав.

След земетресение в III в. пр. н. е. се изгражда нова сграда и тя бележи третия етап в развитието на светилището. Към него се отнасят нови каменни стени, някои от които излизат и извън двора на текето. Падналите скали на Камен рид (в посока запад) са превърнати във внушителни олтари.

Четвъртият етап на тракийското светилище е през римската епоха. Открити са части от червена лакова римска керамика. Продължава да се почита тракийският конник.

Доста по-късно върху съществуващото светилище се строи текето на къзълбашите (алианите). Получава се наслагване на култови паметници от различни епохи. Това не е ново за българските земи. Има и други места, където отделни свещени места се почитат и от християни, и от мюсюлмани.

Защо се получава така? Кое ражда тази поносимост между отделните религии на територията на днешна България?

Мисля, че в основата й стои кръвната връзка, родството между тези различни групи от хора, племена, което не може да бъде заличено дори от времето.

Проучването на различни предания и легенди на туркоезичното (мюсюлманско) население в Североизточна България показа, че то е съхранило много древни български и тракийски елементи.

Край текето Демир баба живеят къзълбаши. Техните обичаи и обреди на Гергьовден напомнят на старите български обреди и ритуали, извършвани на този ден. Край с. Севар (Разградско) в местност, позната като Градината на Демир баба се изпълняват гергьовски танци. Подобно на останалите части от България, в селото вратите се кичат с клонки от коприва и здравец.

Съществува и общ празник на алиани и християни. Това е Илинден и честването му се дължи на древното преклонение пред покровителя на гърма и светкавицата и при двете религии. Илинден се явява празник на Демир баба теке и той се отбелязва тържествено при изворите Беш пармак (Петте пръстта) намиращи се в двора на текето. Тук е мястото да споменем, че думата „теке“ се оказва изненадващо древна и се използва от народ, за който говорихме в предишни глави - спартите (лакедемонците). Според Херодот след битката при Платея те изградили три текета – за жреците, за свободните граждани и за илотите (робите).

Възможни са и някои паралели с чувашите. У къзълбашите се среща празник на земята (през пролетта), когато на земеделските работници е забранено да се трудят. Чества се през последния четвъртък преди Великден. Характерна негова черта е, че освен освобождаването от селскостопански дейности, тогава не се извършват и редица домакински дейности. Не се тъче, не се шие, въобще е забранена женската работа. Подобно нещо срещаме и при чувашите, чието население принадлежи към волжките българи.

У чувашите Бог на дедите, както и бог на гърма и мълнията е Аслааддий-Тора. Някои изследователи смятат, че чувашкото „Тора" (Бог) идва от татарски (в миналото земята на Татарстан също е неделима част от Волжка България - до XVI в.), където тяхното „ан" и „а" преминава в чувашкия в „о". Или, с други думи, стигаме до познатото название - Тара (Тангра).

И къзълбашите почитат светкавицата като главен Бог. Наричат го „бащице творец", известен е и като Танръ. С това име алианите се обръщали към него, когато имало градушка, за да спре природното бедствие.

За къзълбашите е характерно и отдаването на почит към огъня, също често разпространено сред волжките българи. Навярно и затова къзълбашите носят името алевити. Понятието следва вероятно да свържем с тюркското „алев" - „пламък".

Към древнобългарските следи при къзълбашите ни води и почитането на вълка. Той е свещено животно за гети, тюрки и древни българи. Алианите вярвали, че срещата с вълк е добра поличба. Те връзвали по шапките на деца вълчи зъб да ги предпазва от уроки.

Алианите отбелязват и един уникален български празник. Става дума за честването на първи март и връзването на мартеници. Според легенда, записана в Лудогорието, този обичай е въведен от Аспарух - основателя на Дунавска България.

Още по-любопитно е, че къзълбашите изпитват особено преклонение към два цвята, които присъстват в националния ни трибагреник - зеления и червения. Към тях естествено следва да добавим и белия - цвят на духовността, на светлината.

Самото название „къзълбаши" в превод означава „червеноглавци". Очевидна е асоциацията с червения гребен на петела, който е основно жертвено животно. Заслужава внимание, че старото „ерлийско" българско население в Североизточна България се нарича гребенци, които „се помнят като стари, местни жители, не преселени от друго място".

Според мен думата „червеноглавци" и връзката с петела може да търси своето изначалие още в стародавни времена. Тя е неделима част от бита на древните българи не само с жертвения петел при обредите, но и с наименованието на десетата година от 12-цикловия слънчев календар, използван от древните ни предци. Годината е посветена на петела и се нарича тох. Вече говорихме и за принадлежността на тохарите към древните българи.

И така всичко като че ли застава на мястото си. Разрушен е още един мит, налаган в по-новата ни история. Става дума за мирно съвместно съжителство на различни етноси на територията на днешна България. По нашите земи винаги е имало верска толерантност и търпимост. Надявам се, че това ще продължава и за в бъдеще, но само когато в основите на този диалог между религиите стоят общите ценности на древнобългарската култура и цивилизация, идващи от дълбините на човешката история.

demir baba teketo nese

demir baba teketo nese namira v sevar

знам той се

знам той се намира до свещари новото име е сборяново може и през малък поровец да се влезе и през свещари прав ли съм

Хахахаха "несе

Хахахаха "несе намира", май е "не се намира", а Севар е с главна буква, уважаема Неграмотност!

знам го много

знам го много добре та то е стара малка крепост и по точно молитвен храм ,който през1983 г.съм му правил малка реставрацияи по точно укрепване.имисля че не е от значение за по друго мислещите мусюлмани.

zamen e interesno 4e znaya

zamen e interesno 4e znaya pove4e za demir baba.
ako nyakoy govori gluposti zademir baba dasi misli kakvo 4estane.

i asim s tova mnenie

i asim s tova mnenie

vsitcki sme proizlezli ot

vsitcki sme proizlezli ot balgarski plemena mnogo ot darjavite okolo nas jiveiat mnogo balgari dali poturtceni ili jiveeshti v drugi darjavi balgaria e bila nai moshtnata darjava niakoga zatova evropa sega ni matcka sega

Mnogo interesni i

Mnogo interesni i pravdopodobni razsajdenia! Blagodarim na g-n Conev za goliamoto rodoliubue i dano mnogo mladi hora da go razberat, za da se obichame, uvajavame i gordeem, che sme VELIK NAROD-BULGARI! Za sajalenie oficialnata politika na upravliavashtite ot poslednite 18 godini deistvat v tochno obratna posoka /nai-veche v uchilishtata, mediite i kaji go navsiakade/.

Текето Демир

Текето Демир баба се намира в Историко-археологическия резерват Сборяново между селата Малък Поровец и Свещари на Исперихска община.Село Севар е на около 20-25 км от там в Кубратска община и няма нищо общо с Демир баба, освен факта, че в Севар живеят алиани, които почитат въпросния.От там нататък се отказвам да коментирам и ще напиша като един , писал преди мен-аз знам повече неща за мястото, и за разлика от автора на дългата писанка-верни.Това ми стига.

Българите не

Българите не познават собствената си история, а искаме да познават алианите.

Задълбочен и

Задълбочен и интересен многопластов поглед върху нещата.Г-н Цонев заслужава похвала за това!Но,алевийството е огромно непребродено /за съжаление/море,приятелю.И ти го знаеш много добре!Но все отнякъде трябва да се започне.А откъде?Защо?Все въпроси,въпроси...А иначе ти се възхищавам на работохолизма!Желая ти успехи!/как съжалявам,че навремето не сме били "в час",ама се надявам да не е фатално късно.../

Вие, които

Вие, които казвате, че знаете верните "неща" за текето и алианите защо не ги споделите?! Иначе звучи, като с нищо необосновано самохвалство.
Поздравявам автора и му желая успех! Нека да се множат новите и задълбочени проучвания на древната българска история. Потребно е в това време на тъжно безродие да знаем за делата на достойните си предци.

С уважение: Данаилова

ZVUCHI NEVEROIATNO,

ZVUCHI NEVEROIATNO, PREDIZVIKVA MNOGO RAZMISLI, TRUDNO E DA SE DOKAJE. PONEJE SEGA SME MALOBBROEN NAROD, TRUDNO E DA PRIEMAT NIAKOGASHNATA NI SLAVA. PO-VLIATELNITE VINAGI SHTE POSOCHVAT ARGUMENTI V SVOIA POLZA. DRUGI NARODI PROSTO NE SE INTERESUVAT OT NAS, OMALOVAJAVAT POSTIJENIATA NI I UGOLEMIAVAT GRESHKITE NI. I NIE SAMITE IMAME VINA ZA TOVA S DNESHNATA NI OTRICATELNA SLAVA. TE I DRUGITE SI IMAT NEDOSTATACI, NO NIKOKOGA NIAMA DA NI DADAT PRIZNANIE.dORI GOGATO IAVNO GUBIAT, SI GO PISHAT CHE PROSTO CHUBAIT, NO I CHE NIE PECHELIM!!!

GLUPUSTI::}} A za Amerka da

GLUPUSTI::}} A za Amerka da ne ste ucastvali i tam katu pervonachalen narod predi indianite????KADE GI NAMIRATE TAKIVA PSEUDO HISTORIANI

Аз на 29.03.09

Аз на 29.03.09 посетих Царската гробница край село Свещари до Исперих Смея да твърдя че познанията ми за тракийските племена с малко надвишават общата култура Та по темата Аз лично мисля че историята е най-неточната наука но да не се смесва съчинение в стил ние сме дали началото на Световна цивилизация Връзките между древните народи са безпорни когато има доказателства-керамика,накити,оръжие и тн придобити чрез търговия война зестра Доказателсво са и писанията на чужди автори Също така и религия или вярвания привнесени от съседни народи Но логиката на академик Цонев малко ме разсмя Атлантида да бе да

ЗА

ЗА АМЕРИКА
Сравнете пирамидата в Чичен Ица която има календарно-астрономически функции и българския календар. Стъпалата до горната площадка от четирите страни на пирамидата са 91, колкото и дните в четирите сезона на българския календар.Като се включи и още едно стъпало към входа за храма на върха на пирамидата стават точно 365.Не забравяйте че високите хора с рижи коси са правели впечатление и това е отразено навсякъде където те са били.Помислете за народните приказки за горната и долната земя.Явно не сме произлезли от маймуните но малко от народите са възприели и запазили това което им е дадено.

G-n Tsonev pirvo da se nauci

G-n Tsonev pirvo da se nauci da napise oravilno dumata "teke",sistoto se otnasa i za dru gite pisaci i cak togava moje da sporim koy e DEMIR BABA ,i koi sa ALiANiTE i kakvi sa,sto sa.

abe hora demir baba znaeteli

abe hora demir baba znaeteli ot kide izliza po to4no ot koe selo .ot .s. Ruyno obst.dulovo obl.Silistra

Няма ли кой да

Няма ли кой да изтрива всички мнения писани на неграмотен български с латински букви?
Засрамете се!

Здравейте на

Здравейте на всички.Рода ми произлиза от Турция,но да побързам да кажа че съм Българин,преди някои хора да кажат,че съм турчин в което няма нищо лошо.Даже имам доста приятели турци и по специално двама от тях са ми много,много големи и верни приятели.Както и да е, а сега ако може да попитам един въпрос.Този Демир баба и хан Омуртаг не са ли едно и също лице.А и като ходих там гроба е на човек висок 1,94.По антропологични признаци знам ,че тъй наречените турци не са много високи и са със сплескан отзад череп.

Тогава как да го тълкуваме.

Не проявявам

Не проявявам претенции със знанията си по история. но всичко това ми изглежда неправдоподобно.Уж българи са населявали земите преди гърците ; а Демир баба произхожда от гръцкото/баба-баща/.Възможно ли е това или може би има дзуго обяснение на въпроса?

Това е

Това е великолепна "стъкмистика"!Поздравления!Международен коктейл,произлизащ от Адам и разбира се Адам е българин:)

Лесно е да

Лесно е да манипулираш невежи читатели, но те са малко.
След като си написал сума ти глупости и простотии вероятно се мамира кой да цъкне на адсенс рекламките ти поне.

Абе,

Абе, лигльовци.Хитлер прави война само, защото смята, че е наследник на великите арийци, а ние си го носим в името- бългАРИЯ.Доста добре са се получили нещата с малоценността на българския народ.Даже ни накараха да си мислим, че сме и славяни.Може ли някой да ми обясни как ,,История Славяноболгарская'' на Паисий Хилендарски в оригинал всъщност е ,,История БОЛГАРСКАЯ. Е, това ако не е фалшификация, не знам какво да му кажа.Колко френски и американски ПРЕЗИДЕНТИ казват с половин уста, че БЪЛГАРИЯ е в основата на ЕВРОПЕЙСКАТА, а дори и на СВЕТОВНАТА цивилизация.Четете бе, нали за това е Google.И се замислете върху думите на Дан Колов, на когото предлагат толкова много пъти да си смени гражданството с американско, а той отговаря с простите думички-,,Чувствам се силен, защото съм българин''.Колкото и да не искате, във вените ви тече БЪЛГАРСКА кръв и това няма да се промени.Нали знаете какво казват за феникса, така ще стане и с България и когато този момент настъпи, нищо няма да промени нещата, защото истината никой не може да я спре.

"източните

"източните ромейски императори с българска кръв забравят родовия си корен и служат предимно на интересите на Византия"
Ами да, те са били космополити, идеологията на т.н. Византия е била на световна империя - нещо като Европейски съюз в миналото. Императорът е забравял частните интереси на произхода си. Ех, ако империята е могла да намери по-ясна формулировка на тази си същност.... и най-вече адекватна икономическа политика. Нямаше да се стигне до османската инвазия.

Престанете да

Престанете да публикувате простотии под формата на научни тези!текето на Демир баба отдавна е проучено от истински историци ,както е ясно и всичко около къзълбашите ,наричани още алевити.В тази простотия написана тук пише,че почитали зеления и червения цвят.зеления малоумнико се почита,защото е свещен за исляма,макар ,че между двете религии има основни разлики.Червеният е свързан с особената червена ленка,която алевитите или алианите са носели в родината си персия,за да се отличават от сунитите.Между впрочем между алианите,алевитите и шиитите почти няма верска разлика.Алиани или алевити се наричат не заради "алев"-пламък,а защото са последователи на "спящия" пророк Али,за чиято свещена джамия се водят постоянно боеве между правоверните мюсюлмани и шиитите.Абе като не си чел елементарни работи защо се пънеш да пишеш.Ай иди дои козата и и разправяй на нея,че алианите са прабългари.Лекцията ти е на такова пастирско ниво,че може и да те разбере !

dokato nosim v sebe si

dokato nosim v sebe si minaloto si i ne se sramuvame ot nego , a se gordeem s tova ,sme dostoini naslednici na dedite si.nali nosim tehnite geni.

Настройки на опциите за изгледа

Изберете предпочитан от вас начин да за показване на коментарите и натиснете "Запазване на настройките" за активиране на вашите промени.

Изпращане на нов коментар