Древните загадъчни народи - Етруски и Пеласги

По книгите на Божидар Динков "Етруската загадка", изд. на БАН, С.1984, 126 с. и Асен Чилингиров "Готи и Гети", изд. "Зиези екс куо Вулгарес", С.2005, 232 с.

Древността е пълна със загадки, забулени в митични тайни и легенди, замъглени с различни религии и вярвания. Но ИСТОРИЯТА не може без тях и постоянно дълбае и капка по капка търси истината.

"Етруските са били онзи древен загадъчен народ, който е населявал част от Централна и Северна Италия още през края на II хил. пр.Хр. и е играл първостепенна роля не само в Италийския полуостров, но и в басейна на цялото Средиземно море. Те са притежавали високоразвита градска култура (особено през VIII-VII в. пр.н.е.) в сравнение с останалите народи и племена на полуострова и твърде много са се отличавали от тях по език, религия, изкуство и начин на живот. Етруската култура оказва изключително влияние върху формирането на римската култура, която е една от основните съставки на европейската култура." (Следват цитати по Динков).

Етруските са заемали основно областта Етрурия (днешна Тоскана) между реките Тибър на юг и Арно на север, Тиренско море на запад и Умбрия на изток "Етруските градове през VII-VI в. пр.Хр. израстват като мощни средища на материална и духовна култура... водели са оживена търговия със съседните италийски племена умбри, оски и латини, с гръцките градове-колонии,.. и с Картаген." ... "Повечето римски държавноправни и частноправни институции, ... длъжности, ритуали и др., са имали етруски произход..."

"Непосредственото влияние на етруската култура върху Рим трае доста време. Според преданията и римските историци от 590 до 490 г. пр.Хр. в Рим управляват етруски царе..., когато се създава Римската империя, оказваща силно влияние върху целия тогавашен свят, много културни ценности, наследени от етруските, преминават у другите европейски народи. В това се състои и историческата заслуга на етруските и приносът им в създаването на европейската култура. През III-I в. пр.н.е. Етрурия попада постепенно под владичеството на Рим. Етруските се сливат с римляните. Векове наред ще се говори само за Рим, за римска култура и латински език и едва в ХVII в., к гато започват археологическите разкопки откриват съществуването на тоя народ.

В края на II хил. пр.Хр. (малко преди етруските) в Италия пристига "нова" група пришълци и поставят началото на желязната епоха, получила названието Виланова (по името на селището). Те обаче са били на много по-ниска степен на развитие в сравнение с културите на Изтока - Египет, Месопотамия, империята на хетите и траките на Балканския полуостров. В края на II и началото на I хил. пр.Хр. се открива (с разкопките) високата култура на етруските - градове, писменост, изкуство. Дълго време те доминират над Тиренско, Адриатическо и Средиземно морета. Те владеят и Рим от основаването му (754-753 г. пр.Хр.) до 509 г. пр.Хр., когато латините, подстрекавани от гърците, постигат независимост. Привлечени от богатствата на Етрурия от север нахлуват галите, Рим от юг, гърците (сиракузките-384 г. пр.Хр.) завладяват основните пристанища и островите Елба и Корсика, и към 350 г. пр.Хр. ЕТРУРИЯ вече не съществува. Скоро след това Рим ще завладее всичко - Елада, Зап. Европа, Тракия, Мала Азия и др.

Откриването на над 5250 етруски гробници само от Леричи за 10 години говори за мащабите на етруската култура.

Съществуват няколко хипотези от къде идват в Италия етруските и какви са те, включително, че са оцелели жители на Атлантида (заедно с баските). Това говори за големият им престиж и високата оценка на културата им.

Херодот писал, че етруските имат лидийски произход. Източният им произход подкрепят още Страбон, Плиний Стари и др. В подкрепа на тази теза учените намират сведенията на античните автори за "пеласгите-тирсени - предгръцки народ, обитавал някога Пелопонес и Тесалия преди идването на Гърците." Е. Потие допуска преселване на пеласги от Гърция през Адриатическо море в Италия. Тукидид нарича пеласгите тиренци, други "Тирсени".

"Етруските се различавали по език от всички други народи в Италия. Дешифрирането на езика им е дело на акад. Владимир Георгиев (1970 г.). Той научно обосновава троянския произход на етруските (1936 г.) и че в легендата за Еней се крие действително историческо събитие." Етруски и хетски са най-сродни помежду си и са два диалекта (източен и западен) на един и същ език. Лидийският е родствен с хетския. Хетите са създали третата могъща държава в Древния Изток наред с Египет и Вавилон (II хил. пр.н.е.). През VIII в. пр.Хр. асирийският цар Саргон I покорява отслабената (от ударите на "морските народи") хетска империя.

"Преди да се появят гърците и римляните на историческата сцена (много преди Омировата епоха), в Мала Азия, на Балканския полуостров и в Егейския свят са живели народи с висока култура, като хети, траки, фригийци, троянци, лидийци, карийци, говорещи на езици от индоевропейски произход". И Пеласги, като по-късно се установява, че те са първите известни обитатели на Балканите, дори преди тракийците. "Етруската архитектура се основава на същите онези твърде високи астрономически, геометрически и религиозни познания, които са твърде характерни за хетите и за народите на Месопотамия"..."... цялата космогонична и астрологична система на етруските се отличава значително от гръцката и римската... тя разкрива общи черти само с хетската и халдейската".

ПЕЛАСГИТЕ са още един древен и загадъчен народ. Някои древни автори считат, че тирените (етруските) са били пеласги. "Хеланик от Лесбос (V в. пр.н.е.) казва, че тиренците се наричали по-рано пеласги; те били прогонени от гърците и след като се заселили в Италия, приели името етруски". Това съобщават и др. гръцки автори - Тукидид, Страбон и др. и твърдят, че 17 поколения преди Троянската война (1184 г. пр.н.е.) пеласгите са се преселили в Италия (около 1750 г. пр.н.е.). "Херодот обаче никъде не споменава за пеласги в Италия"..."Със сигурност... те не са били гърци, защото, както съобщава Омир в "Илиада", на страната на троянците като техни съюзници и против гърците са воювали пеласгите: ..." Вл. Георгиев и др. учени считат, че народът на о-в Крит през неолита (6000-2600 г. пр.н.е.) е бил пеласгийски. Преди нахлуването на древните гърци в Егея на Балканския полуостров са живели родствени народи - пеласги, траки, термили, лелеги и др. и езикът на пеласгите е родствен на тракийския." Трябва да се отбележи нещо много любопитно: Пеласгите са споменати в Библията под името филистимляни, а земите по поречието на р. Струма са се наричали в Древността Палестина, както и Стара планина се е наричала Кавказки планини (по Владимир Цонев). При това никак не е изключено пеласги от Лемнос заедно с родствени на тях народи, като лидийци, троянци, дарданци и др., да са създали началото на етруската култура... Традицията свързва дарданите като троянски народ, който се преселва в Етрурия. Вожд на дарданците е цар Еней, син на Анхиз и богинята Афродита".

"Хеланик... вижда Лациум и Рим като издънка на Троя. Тимей от Тавраменион (352-246) дава на легендата по-завършен вид, като съобщава, че Еней след преселването си в Лациум съградил най-напред гр. Лавиний, а после Рим"..."...най-старата версия на преданието за Еней е била етруска. Еней и троянците дошли първоначално като приятели и съюзници на етруските, като техни далечни роднини. Това проличава от поемата на Вергилий", работил 10 години по нея. Родният град на Вергилий Мантуа е от етруски произход. По-късно етруското предание за Еней се присвоява от римляните. "Юлий Цезар, Меценат и император Октавиан Август, които са били римляни от етруски произход, са извеждали своето родословие от троянците и се смятали за потомци на Еней". ..."От "Илиадата" и "Енеиадата" е известно, че Еней е бил цар на дарданците", тракийско племе дало името на пролива "Дарданелите" около който живеели.

Акад. Вл. Георгиев твърди, че тирсените-етруски са самите троянци, т.е. траки. "За родствената връзка между троянците и траките вече може да се съди не само от сведенията на египетските и асирийските текстове, не само от гръцките автори, но и от археологическите данни, както и от проучванията на езиковедите... За далечната етническа родствена връзка между траки и етруски пише австрийският учен Александър Ранда в книгата си "Балканите - ключово пространство към световната история". (Randa, A. Der Balkan Schlusselraum der Weltgeschichte. Wien,1949) "Тази етническа близост между етруски и траки се очертава в резултат на присъствието на тракийски и особено на фригийски племена в Северна Мала Азия".

Според Херодот "...(траките) носят много имена - всеки според областта си, но всички те се ползват от еднакви закони за всички неща..." (Следват цитати по А. Чилингиров.) "За Херодот (I.57) и езикът на пеласгите, т.е. на завареното от гърците местно население, е "варварският", а не някои от варварските, както би се изразил, ако считаше, че съседите говорили на различаващи се помежду си езици". Ще приведа един интересен цитат от Чилингиров (с. 51-52): "Със своята бележка в края на статията си, предназначена за чуждестранния читател, акад. Дечев (статия за българи и чужденци, б.м.) иска да се презастрахова от евентуални обвинения, че нарушава всеобщо приетата от европейските историци и филолози конвенция, според която между "тракийския" и "славянския" етноси връзка няма и не може да има". Чилингиров обаче веднага твърди нещо противно: "...наличието на често употребявани "славянски" думи и лични имена в "тракийския" език, и то още от най-ранната засвидетелствувана от писмените извори историческа епоха, също не ни дава никакви основания да приемем, че така наречените "славяни" и "траки" са два различни етноса, говорещи на разни езици, а не един етнос, проявяващ се в два твърде близки по своя физически тип варианта, чиито езици явно са наречия на един общ език" (с.52). Виж сп. М.З. бр. 9- 10, 2005 г.

Славянските нахлувания на Балканите започват от втората половина на VI век, но "...изследванията на "славянските" топоними в Гърция, Албания, Сърбия и България показват, че те са съществували много столетия, ако не и хилядолетия, по-рано - т.е., че трябва да са свързани с някакво население, живяло по тези места още в най-далечни времена, много преди идването на гърците, и чиито език е съдържал много думи, считани за "славянски". Най-куриозното в случая е, че тези "славянски" топоними в югозападната, но също в централната и северната част на Балканския полуостров, не дават никакви указания за народностното име на "славяните", а твърде често са във връзка, по думите на прочут немски славист, (Макс Вазмер, б.м.) с "племенното название на едно разположено по долното течение на река Дунав турко-татарско племе" - т.е. българите. Това обстоятелство е необяснимо за изследователите, а те са предимно руски и чешки слависти, както необяснимо е и странното обстоятелство, че така нареченото "славянско" население в югозападната част на Балканския полуостров на север и изток от Далмация никога в миналото не е считало себе си нито за македонско, нито за славянско, а само за българско. Но и много от "славянските" топоними в целия този район, голяма част, от които никога не е била включена в българската държава, не могат да се изговорят правилно нито от гърци, нито дори от други "славяни" - примери за това има много, за да бъдат тук подробно изброени, те се срещат многократно във всяка околия, и то не само в югозападната час на Балканския полуостров: Българец, Търново, Кожани, ..., А също тъй необяснимо е, че голям брой такива топоними се срещаха - преди да бъдат преименувани от гърците след Балканската воина - също и в някои много труднодостъпни и изолирани райони в Пелопонес и Централна Гърция, за които е трудно да се допусне, че са били заселени от "емигранти-славяни", познаБългарите ти като ловци и рибари. При това преди преименуването на "славянските" топоними, в тяхна близост не се срещат другоезични топоними, които биха показали наличието и на друг етнос, оставил там следи от своето съществувание."

Не е ли това странно? Кой народ ги е оставил? - Отговорът идва логически от писаното по-горе в това кратко есе. Само траките са живели тук хилядолетия пр.н.е. и дори преди потопа около Черно Море, а преди тях са били пеласгите.

Много днешни народи сме, по-малко или повече, потомци на пеласгите и траките - преди всичко Балканите (с Румъния), части от Мала Азия, Русия и др.

"... траките косвено участвуват във формирането и на етруската цивилизация, която по-късно чрез Рим ще послужи като основа на бъдещата европейска цивилизация. Въз основа на най-новите научни открития етруските или тирсените, троянците, или турша (трусе), и пеласгите излизат от легендите и преданията, за да заемат своето място в страниците на историята" (Динков).

Бинони

Фактът, че

Фактът, че траките са в основата не само на европейската, но и на световната цивилизация едва ли вече подлежи на съмнение, особено след разчитането на най-древната в света писменост от д-р Гайд. http://www.institutet-science.com/bg/introb.php

Тъжното е че това май ще стане достояние на всички учени по света, преди да го разбере самата България и българите...

За кой ли път по темата се замълча.. както вероятно и мнозина не знаят, че БЪЛГАРИН е разчел етруската писменост.Но това явно не е случайно - нашата страна е родина на Словото, дори на такива мъдри и чисти люде, които са знаели Словото, което е силно да лукува и сътворява...

Възходът на

Възходът на Римската империя продължил___________ века.Под натисна на варварите започнал нейният__________.През 476г.германскете племена завладели____________.Изтдчната част на Римсната империя _____________.Тя е известна с името___________(днес______________).Жителите и СЕ НАРЕЧАЛИ_______________,коешо означавало _____________.Върху територията на империята през 6в. се заселили___________,а през 7в.-___________.

Mnogo interesni svedeniq

Mnogo interesni svedeniq davat Joan Malala i Joan Cec, spored koito Ahilovite mirmidonci sa huni i ...bylgari. Tova trqbva da se ima predvid, kogato govorim za idvaneto na bylgarite na Balkanite. Spored Dimityr Homatian bylgarite sa progoneni ot Aleksandyr Veliki, a sled tova se vryshtat na Balkanite. Pop Jovcho ot Trqvna otbelqzva, che bylgarite sa pobedeni i progoneni ot Traqn Rimski, a se zavryshtat v 499 g. Tezi danni ne biva da se prenebregvat, zashtoto po vsichko lichi, che nie sme mestno naselenie na Balkanite. Dokazvat go i folkloryt, i antropologiqta, i ezikyt ni. Ako e imalo nqkakvo preselenie, to e zasqgalo malki grupi ot bejanci, koito pri opasnost sa minavali otvyd Dunav, a sled tova sa se vryshtali. Pel-azgi, Pel-argi, Bel-gari...? Struva si da se zamislim.

пишете на

пишете на български БЪЛГАРИ

razkajete ne6to i za

razkajete ne6to i za kulturata po vreme na Oktavian Avgust

Пишете на

Пишете на български! Не си затормозявайте мозъците с латинската азбука. С нея не можете да предадете истинноста на вашата мисъл.....

Като

Като споменавате баските,преди няколко дни по испанската телевизия ми се чу,че баските са булгари на руси.Мисля,че го каза братът на убития полицай при бомбения атентат преди нияколко дни/касае се за взривяване на колата му/.Гледах няколко пьти повторни репортажи и мисля,че не сьм сбьркал.

Българин е

Българин е измислил компютъра но малко българи знаят как да вкарат кирилицата в клавиатурата си - Десен с мишката върху EN долу на лентата и от прозорчето сетингс - излиза нов прозорец с прозорче и в прозорчето пише EN на синьо квадратче - в дясно на прозорчето има бутон "добавяне"цък и излиза друго прозорче с две ленти - цък на долната и ти се предлагат езици.Не знам как точно са написани че моя уйндоуз е на кирилица но има възможност за кирилица и фонетична кирилица от латиница.

Иначе историята си тепърва ще я учим че отдавна се мъчат да я затрият и все още работят по въпроса но не се гаси туй що не гасне. http://kamaraden.narod.ru/Farhat.htm
Най-голяма вина имат евреите и техния комунизъм но целят да се представят за най-древния народ с най-висока култура и за това е било забранявано да се пише и проповядва християнството на други езици, за да не се знае от къде е произхода му - български естествено.

Когато Кадъм

Когато Кадъм идва тук, Лин ( братът на Орфей ) пригодил финикийското писмо за ЕЛИНИТЕ ( аристокрацията на пеласгите ) и след това писмото се усвоява и от простолюдието -
http://www.ivanstamenov.com/files/linearb.pdf
По-късно "гърците" си присвояват културата на местните, а терминът ЕЛИНИ си го присвояват за название на уж древните си предци населявали тези земи.

Академик

Академик Владимир Георгиев направи една епохално откритие в сравнителното езикознание с дешифрираането на етруския език /както той само го нарича/.За съжаление днес никъде по света /освен в Русия/ не се споменава неговото име в нучни публикации за етруските.Европейските учени винаги са омаловажавали и пренебрегвали българските научни открития. Самите ние също често забравяме големите си умове и имена в науката.
Анна Георгиева

Умишлено се

Умишлено се мълчи за всичко българско , ако е позитивно , а за руснаците-връзката ни с тях явно не е тази която сме учили в комунизма , а много по древна и близка , както има основания да се твърди и с връзката ни ,родствена, с баварците и това , последното , е твърдение на тяхни учени .

Никъде в това

Никъде в това слово не се споменава за древногърци или елини. Да приемем ли ,че такива просто не съществуват??!! И тогава нищо няма да заплашва "нашата" велика тракийска история! Засрамете се!

Настройки на опциите за изгледа

Изберете предпочитан от вас начин да за показване на коментарите и натиснете "Запазване на настройките" за активиране на вашите промени.

Изпращане на нов коментар