Българите в американския “Речник на раси и народи”

Владимир Цонев, академик на МАБИК
Из книгата му “Непознатата Волжка България”, Изд. “Литера Прима”, София, 2007, 144 с.

Днес всеки българин на средна възраст знае, че държавата ни е една от малкото в света, която граничи със самата себе си. Бавно но сигурно, с течение на времето, тази истина ще потъне в забрава. И това е така, защото се унищожава българската духовност, нашите хилядолетни великолепни културни традиции и достижения.

Населението в страната ни е без национални идеали, без национална стратегия. Дори нещо повече, социологическо проучване показва, че в наши дни 47 % от младежите се срамуват от своя български произход. Непрекъснато се задълбочава и демографският срив. Както казва нашият поет и изследовател на Орфей Никола Гигов: „Летим към чуждото, пълзим към родното."

В трудни моменти всеки народ се връща към миналото си, към своите корени. Интересно е какво мислят за нас другите, и то не в далечна древност, а преди столетие, в годините, когато България е наскоро освободила се страна.

През 1907 г. сенатът на САЩ възлага на своите учени да извършат огромна по мащаб задача - да класифицират намиращите се там имигранти по раса, език, страна и региони. И въпреки трудностите след четири години излиза от печат т. нар. Речник на раси и народи. Какво се говори в него за нас - българите, стана ясно сравнително скоро, през 2005 г., благодарение усилията на изследователя проф. Никола Алтъков (член на МАБИК), живял и работил дълги години в САЩ.

В речника са обособени раздели и в статии са описани различните народи, раси и етнически групи, чиито представители се намират тогава в Америка, като основният критерий е езикът.

Разбира се, днес трябва да се отбележи, че езикът и расата са явления, които не могат да бъдат тъждествени. Подобно е и съотношението между езика и културата. Признаците на расата се придобиват по наследство. Докато езикът е сакрално явление, което е доста по-консервативно в сравнение с културата. Вече е доказано, че в далечното минало всички разнородни езикови групи са произхождали от език баща. В момента по света се наблюдава и обратният процес, който води към сливане и уеднаквяване на езиците.

През 60-те години на XX в. в САЩ е проведено изследване на езиците за запазване на информацията, която носи всеки от тях. Проучени са около 200 езика, като са направени преводи от специалисти на един и същ основен текст. След всеки превод се извършвал обратен превод на изследвания език за сравняемост. При най-издръжливите езици информацията се губела към 15-тия превод, докато българският език устоява на близо 70 превода!

Всъщност още през 1946 г. академик Н. Державин, на базата на палеолингвистичен анализ, смята, че българите „принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи".

Но нека се върнем на статията за българите в „Речника". Обемът й е три страници. Посочват се нашите расови, физически, антропологически и, разбира се, езикови особености.

Отбелязва се, че ние сме от източния клон на славяните и по раса сме арийци. По произход сме фини (монголци), въпреки че принадлежим към европейския (кавказки) физически тип. Ето и част от текста:

„Проблемът относно физическия тип на българите е по-сложен за решаване. По-малка научна работа е била извършена за тази част на Европа, отколкото за повечето други нейни части и още съществува съмнение, засягащо разселването на тази раса в предисторическия период и следователно относно мястото на техния произход. Съществува обаче съмнение, че два физически типа се срещат на противоположните краища на България. Докато тези от запад са явно широкоглави, тези от изток са поне частично, също толкова дългоглави. Западните българи са главно - така изглежда - от същия славянски тип, както техните съседни родственици, сърбохърватите. Албанците (виж за тях), които са техни съседи на югозапад, са също много широкоглави, но са по-високи отколкото истинските славяни. Обяснението за дългоглавия тип на изток не е толкова просто. Някои смятат, че това показва ранен фински произход. Други могат да спорят, че той е италийски или поне „средиземноморски", тъй като без съмнение този елемент доминира между източните румънци, които са техни съседи.

Българите от източния тип са главно брюнети, с тъмни коси, макар че казват, че 40 процента от тях имат светли очи..."

Интересното в този цитат е, че има съмнения за разселването на българите още в предисторическия период, както и посочването на два физически типа - широкоглави и дългоглави. А точно тях откриваме при описанието на погребението на Кубрат през 665 г.

По река Болга (Волга) от север пристигат котрагите-кутригури, водени от сина на Кубрат - Котраг. Те били високи, със светли коси и сини очи, добре сложени. От Македония и Панония (земите на днешна Унгария) се завръщат другите двама братя - синовете на Кубрат - Кубер и Алцек, придружени от отряди на конници утигури. Те били по-широкоплещести, по-ниски от среден ръст, с кръгли глави. Оногурите, тръгнали с Аспарух към долното течение на р. Дунав, пристигнали от Кавказ и от земите край Азовско море. Приличали на кавказките българи, но били по-светли в лицето, с черни коси, тъмни очи, по-високи от среден ръст.

И така става дума за външния облик на племената от оногури, кутригури и утигури, които са в основата на държавите на Кубрат и Аспарух. Удивителното е, че те запазват своите земи на поселение до наши дни. Преди столетие, когато са правени изследванията, публикувани в „Речник на раси и народи", на запад живеят широкоглавите. И точно от запад и югозапад те (утигурите) се придвижват към Малая Перешчепина (днешна Украйна) за погребението на владетеля на Стара Велика България - Кубрат. Кутригурите идват от североизток и именно те са високи и дългоглави, заемащи, според описанието в „Речника", източните части на българските земи. Колкото до оногурите, те са населявали обикновено средищната част, принадлежат към кавказкия (европейски) тип и са по-близо до външния облик на източните българи (кутригурите). Всичко това едва ли трябва да ни изненадва, като се има предвид, че предишните ни столици се намират в Източна и Централна България - Плиска, Преслав, Велико Търново.

В началото на статията още пише: „Българите и техните северни седи - румънците - принадлежат към редките раси, които са физически от един произход и езиково от друг. Докато българите се смятат като азиатци по произход, които са приели славянски език, румънците са славяни, които са приели латински език”.

Отбелязва се също, че „Старобългарският език е бил най-ранният писмен славянски език и той съществува даже в литургиите на православната църква под името църковнославянски. Неговата азбука, кирилицата, е най-старата форма на всички съвременни славянски азбуки...".

Интересното е обаче, че в речника в статията за славяните (на с. 130) отново се говори за българите: „Българите принадлежат там (при славяните) само по осиновяване. Те са главно от Монголски или „Турански" произход, който е взел на заем един славянски език. Точно обратният е случаят с румънците, или „Молдо-Влахи", които са главно славяни по кръв, но латинизирани по език".

Ако се опитаме да направим малко обобщение, ще се получи нещо много любопитно. Българите и румънците са от една рядка раса. Докато са в Азия, българите не са славяни, за разлика от живеещите в Европа румънци - славяни по кръв. Заедно с това се уточнява, че старобългарският език е най-ранният писмен славянски език. Налице е сериозно противоречие.

Но всичко идва на мястото си, ако проследим историческото развитие. Даките (част от гетите) - са далечни предшественици на образувалата се през 1862 г. Румъния, появила се въз основа обединението на Влашко и Молдова. Същите тези даки на карта от VIII в. се вижда, че заемат непосредствено земите западно от царствената орда на оногундурите. Племената на дако-мизийците през хилядолетията винаги населяват една и съща земя - северно от Стара планина. И на практика това е другата част от голямата древнобългарска общност, противопоставяла се на Римската империя.

Именно затова когато Аспарух образува своята държава, нейна южна граница е Стара планина, а р. Дунав минава почти през средата на тази територия. Не случайно Долнодунавската низина се сочи за прародина на индоевропейците.

Всеизвестна истина, за която обаче малко се говори, е, че до XVII-XVIII в. официален език в Румъния е българският. Цялата им църковна книжнина е на български (кирилица). Латиницата започва да се използва едва от средата на XIX в. Затова и голяма част от революционерите, борещи се срещу османското иго, намират подслон в земите на север от Дунав.

Ако следваме логиката на разсъжденията, оказва се, че румънците са от български произход, както и славяните. Всъщност любопитно е, че на същата страница от речника (с.130), където е статията за славяните, се казва: „...точно казано, няма славянска раса."

В древността отбелязахме, че жреците са познати още като магове, мъдреци, влъхви. В евангелията се говори за маговете от изток, видели звездата на Спасителя от Витлеем (Христос) и дошли да му се поклонят. Румънците и днес са известни с името власи (влахи). Вече посочихме сходството между влъхви-влахи-балхи (балх) название, идващо от древнобългарския гр. Балх - днешен Афганистан (в миналото част от Индия). Източно от Юдея е един ареал, където хилядолетия наред господства „небесната религия" на шумери и вавилонци.

Шумерските, халдейските и асиро-вавилонските жреци се наричат магове. Нека още веднъж споменем мнението на арабския хронист Ал Масуди за българите: „Борджаните (българите) са от вярата на маговете."

При разкопки в Плиска беше намерена бронзова седмолъчна звезда, която представлява космическо дърво със седем свои разклонения (седем планети, които са се виждали на небосклона още в древността). За тази розета известният наш историк Веселин Бешевлиев пише: „Тези звезди (Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн) са играли важна роля в древната магия и по името на всяка от тях са наречени седемте дни от седмицата в Асирия, Вавилон и Рим, а също и у старите германи...”

Тук е мястото добавим, че първата Германия е антично селище по наши те земи – Сапарева баня (Кюстендилско). Асирия и Вавилон са земи, свързани с „Именник на българските кханове". След владетеля Умор се казва: „Преди така назованите асирийски царе царува, както казахме, и Навухудоносор." Асирийци (аси+ири) означава в превод „слънчеви мъже", „слънчеви жреци" и това на практика е друго название на древните българи, познати в Кавказ и като аси. Асирия на практика е сбор от древнобългарски племена (хурити, касити и амореи - фриги). След Навухудоносор в „Именника" стои една фиксирана цифра - 24 години. Тя е съществена отправна точка към Навухудоносор I, който управлява от 1126 до 1103 г. пр. н. е. (т. е. точно 24 години) Вавилония. Владетел на българите худони, на хиксоси и субареи (себери), той разширява на север своята държава, като завзема главно асирийски територии.

Колкото до Рим, и днес италиански политици като Берлускони и други не крият, че той е създаден от преселници от Троя (българската Троя). Жреците по времето на Римската империя наричали авгури („издигнатите учители"). Те ходели в странни дрехи, пеели песни и играели танци, непознати на латините. Авгурите умеели да гадаят по черен дроб на животни, обичай, пренесен от Вавилония.

За тази небесна религия и произход говори ясно и един староруски летопис от 1627 г. В него се отбелязва: „При този цар Константин дойдоха българите през река Дунав. Многобройни, безчислени, те изпълниха тази страна и до Драва... Защото влъхвите и персите, и българите са едно и всички те са на тази земя пришълци."

Същата розетка, като в Плиска, е намерена и в Карелия. За този северен ареал говорихме в предишни глави. Нека добавим, че карелският език (наследник на езика на древните кари) спада към групата на угрофинските. И днес на картата на север между Европа и Азия се среща Карско море (морето на карите, принадлежащи към голямата древнобългарска общност). Едва ли е случайно, че на запад от него се намира полуостров Канин (Кан-ин) - „небесният владетел". В този район се срещат и други названия, свързани с върховната титла при древните българи - селище и залив, носещи името Кандалакша. Тук текат реките Кана и Канда, вливащи се в море с твърде познато име на Балканите - Бяло море.

Именно затова няма нищо чудно, че в „Речника на раси и народи" от 1911 г. се сочи, че произходът на българите е фински. Нека напомним, че тази северна територия е принадлежала към Волжка България. Всъщност в статията за българите се казва, че те са по крайбрежието на Волга от II в. Това обаче едва ли трябва да ни изненадва, защото земите са част от известната Авитохолова България (създадена 153 г.), опираща се натри морета (Азовско, Каспийско и Аралско).

Днес във Волго-Уралието съществуват няколко държави, чиито жители са потомци на волжките българи. По-големите от тях от север на юг са Чувашия, Татарстан, Башкорстан. Общата им площ е около 230 000 км2, или колкото две Българин. В последните две Държави (става дума за Татарстан и Башкорстан) основна религия е ислямът. И това като че ли се явява още една пречка в поддържането на добри взаимоотношения с тези страни. За съжаление сега в България отново започва да набира скорост противопоставянето по религиозен признак. Забравя се простата истина, че хората са равни, независимо какво вероизповедание имат. Отива се дори още по-далеч и българите мюсюлмани се наричат „български турци" или директно „турци". Казвал съм го много пъти, ще го кажа и сега. В България няма турци или поне такова голямо количество, за което непрекъснато се говори. След приключване на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. колко завоеватели ще имат куража да продължат да бъдат в земите, където са безчинствали? Останали са нашите братя по кръв, повечето от тях принудени насилствено да сменят вярата си.

В подкрепа на всичко това е и написаното още през 1911 г. в „Речника": „Българите заемат територия, която е поне с една половина по-голяма, отколкото самата България. Повечето от нея лежи южно от България, в самата Турция, специално в Централна Турция, простираща се на запад до Албания. Фактически цяла Централна Турция е българска по население до Егейско море, с изключение на една тясна крайбрежна ивица, и тя е с население не от турци, а от гърци."

В статията още се отбелязва: „...Добре известните помаци са мохамедански българи, чудесен физически тип. По-малко от 20 % от българите са мюсюлмани, три четвърти принадлежат към православната вяра..."

Мисля, че това съотношение - между православни и мюсюлмани, се е съхранило и днес.

От „Речника" още един въпрос заслужава нашето внимание. Става дума за македонската нация. Нека отново се позовем на статията за българите: „От българските диалекти най-важният е така нареченият македонски. Някои са твърдели, че съществува отделен македонски език и по този начин и отделна раса или народ. Но това изглежда да е една от патриотичните лъжепредстави, която не е непозната всред опартизанените филолози от региона. Другите главни диалекти са родопският и южнотракийският, или горно- и долномизийският..."

Така, въпреки че е изработен преди столетие и основният критерии е езикът, „Речник на раси и народи" е едно значимо постижение в областта на науката. Той дава изключително точна и ясна представа кои са основните състави на българския народ – мизи, траки и македонци. И крайно време е спекулациите на тази тема да бъдат прекратени. В противен случай сме на път да стигнем до пълния абсурд в България да няма българи. Тъй като мизите отдавна са забравени и за тях не се говори. Траките са древни, но не са българи. А македонците вече не са българи.

Разбира се, тук не става дума да предявяваме териториални претенции към съседните ни държави. А да не късаме пъпната връв, да не заличаваме още живия български дух в съседни земи.

Защото такъв народ няма бъдеще. Той е като дърво без корен. В древността българите са били велики преди всичко със своя дух. Според руския академик Лихачов: „Българската държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния Ледовит океан до Индийския."

Цялата 2006 г. беше изпълнена със съмнения и колебания относно датата на приемането на България в Европейския съюз. Затова и Международната академия по българознание, иновации и култура (МАБИК), заедно с организираната поредна Научно-практическа конференция на тема „История на ранносредновековните българи – V-VII век", проведе и тържествено събрание по случай 9 май - Ден на Европа.

Неговата цел беше пределно ясна. Българската общественост да разбере, че присъединяването ни към ЕС е двустранен процес, в който е важно не само да изпълним определени критерии и какво ще получим, а и какво ще дадем. А това ни задължава на всички европейци да заявим, че в нашите земи е тяхната прародина. Безспорно Европа е нашият дом, но тя ще бъде много по-силна и жизнена, ако познава своите корени, ако цени, пази и развива онзи основополагащ уникален български дух и култура. Същевременно се изказаха и някои опасения, свързани с правата на живеещите повече от 50 милиона българи, които към момента на присъединяването ще продължават да живеят в страни извън ЕС. Поискани бяха и ясни гаранции за запазване на териториалната ни цялост. Гласува се и текст за Харта на глобално обединените българи.

На отправената покана за участие в събранието до президента, до министър-председателя и до председателя на Народното събрание естествено не се отзова никой от тях. Нямаше дори представители от съответните държавни институции.

Усилията все пак не бяха напразни. Президентът Георги Първа­нов на 23 май 2006 г. по случай връчването на награди на изтъкнати интелектуалци заяви, че българската култура е в основата на европейската цивилизация. Това наистина са ясни, силни и точни думи, но малко позакъснели. Защото още Шарл дьо Гол като президент на Франция заявява през 1962 г. в Париж: „Българската държава е люлка на европейската култура и цивилизация." Неговият наследник по-късно Франсоа Митеран твърди, че „българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета". Италианският президент по време на зимната олимпиада в Торино през 2006 г. също потвърди думите на Шарл дьо Гол. Унгарците с гордост заявяват, че тяхната прародина е Волжка България. Примери в това отношение има още много.

Но какво от това, щом постигнатото от древните ни прадеди остава все още скрито за голяма част от техните следовници - съвременните българи? Превърнали сме се в заложници на чужди интереси в собствената си страна!

Стара народна мъдрост гласи, че когато уважаваш себе си, ще те уважават и другите.

Нужна е бърза и радикална промяна. Няма причина да се срамуваме, че сме българи. Напротив, трябва да сме горди със славното минало на своите предци, защото техните уникални знания и самобитна култура лежат в основите на човешката история и цивилизация.

Време е повече наши сънародници да узнаят за това.

V statiqta se kazva,che

V statiqta se kazva,che trakite bili drevni,no ne bili bulgari,a ima kniga na Vladimir Tzonev,ozaglavena 'Drevnite bulgari-pradedi na trakite'.Ima malko protivorechie.

Идеята за

Идеята за траките и българите е ком. измислица...
Теодор Иванов

Божидаре, "ком.

Божидаре, "ком. измислицата" е подкрепена от исторически извори, езикознание, бит, култура, фолклор, а напоследък и от генетични изследвания.

Така нека

Така нека започнем първо с идеята 5505 пр.н.е. Календарът на Българите е минимум на 10000 пр.н.е. И така свормирането на източно сред. антроп. вид и пигментацията при него се е осъществила благодарение на енергииния поток, житните култури, млечните продукти и в по малко на климата. Идеята е, че свормирането на Понтийската раса е дело на еволюция и по малко на хибридизация. От тук насетне сами си направете изводи кои са първите изчистени бели хора благодарение на мотиралата пигментация. Около 3333 пр.н.е. хората Тангри се разпръскват на 8 посоки. В продължение на близо 1400 години тук на територията на България не е съществувал живот. Около 2000 пр.н.е. точно част от тези Тангри носещи източно средиземноморския антропологичен ген се завръщат отново тук. Нататък следва да отбележим, че точно този антропологичен корен е баща и на двата народа Българий и Траки. Много е важно да се обърне внимание на религията на двете народности, които според мен са един народ но затова може само да свидетелства днешният ген на Българина. Култът към СЛЪНЦЕТО е създадено точно на територията на днешна България и през хилядолетията е рапространяван точно първо от хората Тангри. Както и да е много неща има за писане, но ще приключа само с няколко интересни факти. 7000000 пр.н.е. ПЪРВИЯ ХУМОНИД (Долината на Марица). 500000 пр.н.е. Двуполови 4.5 метра високи извънпланетaрни се смесват с женски Хумониди на територията на България. Това дава началото на Титаните, които са 3,5 до 4 метра високи хора. 100000 пр.н.е. втората луна на Земята е унищтожена и Лемурия потъва. В следствие на измененията спрямо гравитацията започва свормирането на ХОМО-САПИЯНС и нормално е техният ръст и облик да се промени. 35000 пр.н.е. Атлантида потъва и започва разпръсването на расата която по късно свормира отделно раси. 15000 пр.н.е. от ШАМБАЛА има наплив на хомо-сапиянс към Черно Море където се срещтат с други техни родственици и започва трансформацията на Прото-средземноморски към източно средиземноморски и нордически хомо-сапиянс. Чак по късно след периода 5000 пр.н.е. се заражда Алпиския и Динарски ген. Оттам нататъка сами си направете сметка, защо имаме календара на Титаните и носим името Българиа. Дали новите открити 4 метрови статуи краи Арбанащкото плато не крият истината за началото. И последно, ако бяхме наследници само на хумониди дали нямаще да свършим като неандерталците. ЛЕМУРИЯ>АТЛАНТИДА>ШАМБАЛА>АТЛАНТАРИЯ>АРИЯ>БОГАРИЯ>БЪЛГАРИЯ. АДАМ>АД и АМ>ТИТАНИ>АТЛАНТИ>АРИЙ>БОГАРИЙ>БЪЛГАРИЙ>следващото зависи само от нас.ТАНГРА>МИТРА,БУДА,ЮДА,ИСУС,МОХАМЕД.................IYI

Невежи Точно

Невежи
Точно такива като теб, дето не знаят как се пише /мотация/, не би трябвало да се изказват по каквито и да било теми. Най-малкото да засягат такива сложни научни дебри, "в които само много образован човек може да навлезе без да си потроши главата".. ако ме разбираш...

сФормиране

сФормиране също...

Много хубава и

Много хубава и многозначителна статия. Съгласна съм с почти всичко. Но искам да обърна внимание, че само с историческите си корени не можем да се гордеем, ако в държавата ни няма елементарен ред. Например чистота и подреденост. И не са необходими чак толкова много средства, само организираност и контрол.

Az lichno sym trakiec i po

Az lichno sym trakiec i po maichina linia i po bashtina linia. Moga da kazha che po oficialni danni 30% ot bylgarite imat trakiiska kryv. Tova e dokazano. Tezi koito otrichat vlianieto na trakite vyrhu formiraneto na bylgarskata nacia zabluzhdavat samo sebe si. Realno poglednato nie ne naslediavame trakiiskata kultura, nie naslediavame trakiiskite zemi i 30% trakiiska kryv.

(No subject)

здравей,тракиецо! ако ти си по българин от мен,добре.то тогава вземи и почни да пишеш на български.защо пишеш с латински букви,защо? моля Ви пишете с нашите букви, БЪЛГАРИ !!!

Американците

Американците са много неграмотни относно Историяна на Балканите. Просто са писали глупости!

ние сме били

ние сме били велик народ безспорно е.но периода в който се намираме май е един от най тежките-дано оцелеем като народ това е най важното.

как няма да

как няма да оцелеем, пет века робство сме оцелели, както пише Христо Маджаров българинът е човек, който оцелява

nadqvam se da se zapazim

nadqvam se da se zapazim kato narot-darjava i kultura ,no tova zavisi ot nas trqbva da ima pove4e istinski iona6ki 4ada . Evala na hora koito poblikuvat takiva ne6ta . EVALA. NIE BALGARITE SME EVROPEICI I EVROPEICITE SA BALGARi

и аз се

и аз се надявам,но като видя написано на латински,малка е вероятноста да се запазим като нация.как ти пишештия,искаш да запазиш България като пишеш с чужди букви,как? как ти който искаш да научиш нещо за нашите деди,да те мързи да си сложиш програма с Български БУКВИ!!! СРАМ. георги Предлагам,който преглежда коментарите,да не допуска коментар на латиница!!!

Предлагам

Предлагам всички които искат да се искажат по дадена тема,да пишат с Български букви.моля Ви бъдете БЪЛГАРИ !!! Гошо Василев

Който го е срам,

Който го е срам, че е българин да си взима курафарите и да напуска! Какви са тези глупости, било ги "срам от българския си произход." ГЛУПАЦИ! Толкова българи ли се биха сега да живеем свободни и нянкви ЗАБЛУДЕНИ да ги е срам от произхода си?!? Не проумявам как може да се срамуваш от надодността си....

По принцип

По принцип тъпанарите винаги се пъчат и никой не ще да признае че българите са велики.Не знам французите по каква причина са го признали но поради стремежа да угодим на този и онзи не си поддържаме и знаем историята.Истината е че действително сме свободолюбиви и не търпим никого на главата си и като не търпим нашите ни тъпчат чуждите диктатори.Затова оръжието на Е В Р Е И Т Е е демокрацията и народната власт, за да премахне нашите управници, а като ги усетят излизат с номера за расизма и антисемитизма и наричат патриотизма нацизъм. Хора Б Д Е Т Е!!!

Навсякъде се

Навсякъде се говори, че сме били монголци, много ми е чудно тая работа как става? И още защо не се разучи гърците от къде са дошли и кои са те?!

Статията много

Статията много ми хареса И съм съгласна с това, че сме били велики, но защо стана така, че всичко се промени и то в лоша насока. Аз съм българка и съм много горда с това, но не мисля, че моите деца ще се гордеят в бъдеще. Мисля, че в училище децата трябва да се приучават от малки да се гордеят с националността си.

Историята не е

Историята не е и няма да бъде никога точна наука. Историята не е както ни се иска да бъде ни както ни харесва и слава богу! Каква е тази мания за някакво несъществуващо величие? Никой тук не е в състояние да потвърди с факти всички легенди на псевдоучените в интернет. Баси, трябва да сме наистина рядко тъп народ, щом след всичко това величие и след като сме създали световната история, една свястна държава в 21-век не сме способни да създадем.
Да бе, забравих за компютъра......

Проблема не е

Проблема не е само в България. Успешно инсталирания "комунизъм" от евреите провали доста държави - не само Русия.Всъщност революциите и войните (жътвата на евреите) са точно за това - бъркотия, липса на централна власт(политическа)липса на собственост, липса на възможност за придобиване на такава и прибягване до кредити, което задължава хората послушно да търкат без да мъркат, тъй като ако отидат да протестират няма да им платят и няма да могат да си покрият задълженията и ще ги осъдат и и и и и..... И накрая се оказва че на власт са парите - същите тези пари с които евреите правят войни и революции за да премахнат другите властници които им пречат.

Какъв е изхода от тази ситуация не знам но знам че можем и трябва да си пазим историята.

Здравейте!Знае

Здравейте!Знае се за България,че е най старата държава в света,но се премълчава нарочно.Това го правят така наречените велики сили,които след година две няма да са толкова велики - говоря за запада.Този ссвят е в упадък.Раждат се нови велики държави,които ние сме владеели в различни периоди от време,като Китай,европейска Русия,Индия.Нашият път е с тях.Ние не трябва да забравяме корените си.А те са в Азия.Имам чувството,че сме, като троянски кон в евросъюза.Унищожили сме много империи в нашето съществуване - ред е и на последната.България ще просъществува и това се знае,предсказано е.Прави ми впечатление обаче,че по голямата част от младото поколение,дори рождения си ден честитят на английски.Питам, защо не на български.Пишат на компютъра на английски,след като е измислен от българин.Какви сме ние?В момента,разпасана команда.Народ без армия.Кога е било това?Добре,че господ ни пази.Мога много да пиша,но дали го четат ония, където ги е срам да се нарекат българи.Те не знаят ли,че техните англоезични идоли след време ще ядат корите на дърветата,за да не умрат от глад.И не за друго,а за това че няма от къде да крадат,защото те така са свикнали.Нефт,газ,злато,но Бог вижда всичко и дава възмездие.Благодаря за вниманието!

Статията

Статията безспорно е добра-много от съществуващата литература безспорно е в Ватикана и изобщо на запад -няма съмнение че историята се използува за политически цели като в Турция Гърция Русия-но също призовавам да не скачаме на цифри като 7000000 и гианти от по 5-5.5-6м.Ако сме наистина Българи като ония ще се преборим и с това-затова не губете време с напразни спорове ами търсете стари источници....

Чета тука и си

Чета тука и си мисля бе хора що н земета дани погледнете ква ние оправията винаги е било като сега се некой минава и изсипва едно по голямо от НДК лайно върху изметеното .На траките ще кажа кой иска да прочете че Котис е отишъл в рим и доброволно е оставил сънародниците си да станат поданици на римляните отказал се е демек от тракия ,на прословутите манияци на тема славянство требе да им е ясно че думата славянин е известна най вече по време на доктрината на панславизма те са изкарали славяни дори и половината турция колкото до Панславизма всички гледам че сте наясно чии интереси обслужва на Дедо ни Иван дето 200 години го държим За Дедовия дали съм прав или не четете Захари Стоянов Данаил Крапчев Раковски да не говоримза милите стихотворениия на Пушкин за Волонтир Стоян тоест кръвожадния кърджалия наречен инджето което ме кара се замисла дали Блядовете тоест руснаците не са плащали на кърджалиите за размириците у Османската Империя щото имало един бойчо войвода дто е избягал от Сибир ама там го пратил дедо иван а сега де.Колкото до Борис първи тоя е първия в света терористичен акт ама старателно с крие от нашите миндили мите откъде идват пак от българия .Като са идвали турците имомчил е водил война с тех оня миндил Иван Александър ще ми се жени после кантакузин ги помолил за помощ те го наругали със сърбите на майка и баща и той ще не ще станал същзник на турците нормално нали се сме мноо велики.А отделно сигурно 150 те боляри са си опъвали дебелите гъзове на некой миндер и са чакали некой да изгони джагалите д ама не,става въпос а избитите от Нафталион.
Господа със съжаление установявам че българина е мазохист и си заслужава съдбата ето Иван грозни избил 300 00 българи наште дедо иван та дедо иван Достоевски дневник на писателя прочетет да видите кво са викали руснаците като са ни освобождавали.В батак помаци предимно са избивали българите както и в перущица така че да ме извиняватама пмаците кви беха че не помня .Носим 49 процента малоумна тракийска генетика това племе на сичките си постижения се е мразило помежду си повече отколкото мразили враговете си .Ядем се като бесни помежду си вижте ко става по улици и насякъде,а между другото на помаците след освобождението 2 пъти са им сменяни имената с бг и се некой родолюбец им ги връща така че знам е е неприятно ама прочетете тук там и ще видите .Не се срамувам че съм бг ама не виждам никъф смисъл само да говорим кви сме били пък файда никва напоследноместо сме насекъде постандарт говоря пуками на мене баба ми дали се е познавала с цезар или с ахил и хектор На 1 во место сме по смъртност от инфаркт и инсулт що ли мноо сме великиако не ви харсва вижте статистиките и се успокоете че преди 20000000000000000 години некой живялнормално в афганистан или Мангалистан и му викали българин
Весели празници

Много ми хареса

Много ми хареса статията;-)Интересува ме историята и винаги търся начини да дам повече информация на децата си и на приятели..Така е -велик народ сме били.Дано и сега разберем , че ако се поддържаме българите ще бъдем още по-истински и силни.

муспи Има нещо

муспи
Има нещо дето не се наблюдава по другите народи, - българите гледат на всяка власт като на абсолютно зло. Те не дискутират с нея, само я отхвърлят, презират, осмиват. Такава нагласа на съзнанието се наблюдава само в християнските отшелници, отхвърлили света като неистински, в народа това си му е вложено предварително, независимо от моралната му чистота. От тук и особената умраза на евреите към българите през вековете, - ние сме това което обезсмисля тяхното световно господство. За идеите няма значение дали се изповядват от сто милиона или от един, - количествените измерения са от този свят, а евреите ни завиждат за онзи. Завижда ни тяхният дявол, а те си го приписват като свое, за да му служат и получават поущтрителни.

Да-а, хубава

Да-а, хубава работа, чета си разни и все повече се самонавивам че допотопната цивилизация се е развивала около големите сладководни басейни в средиземието на Евразия, Черно, Каспийско, и т.н.
и от там повреме и след потопа е основата на сегашната ни раса,
а че сме тук от хилядолетия няма съмнение, това обаче не ни прави велики а изисква да постигнем поне част от културата и съзнанието на "примитивните" нетехнократи преди нас, които са живели достойно с добродетели и идеали

Статията

Статията наистина е хубава и аз я подкрепям.Но също четейки много статии в тази насока все си мисля,че много държави умишлено се опитват да ни затрият.И тъй като още в средновековието не са успели,опитват се сега но под друга форма-с постянна намеса във вътрешните ни работи,с умишлено принуждаване към смяна на образованието ни ,та дори и на културата ни.Да не забравяме как някои наши празници бяха променени,наложени католически и т.н.А това за евреите е вярно,та те самите са забранявали умишлено писането на библията на старобългарски(християнски)език,с цел да се представят за най-изтрадалия народ и богоизбран.-опитват се да се правят на велики ,но истината не може да се крие вечно.

Миналото го

Миналото го разнищихме велики сме били, нека сега и в бъдеще докажем че оставаме и ще бъдем велики! Как, нека всеки от нас да помисли с какво може да допренесе за това!

Аз съм сигурен

Аз съм сигурен ,че ще успеем и ,че БЪЛГАРИЯ ще се изправи.От прочетеното през този месец разбрах-страната ни от 500 600г е МАЧКАНА а ние в момента сме заспали.Духът на българина е бил свободен и силен хиляди години.Християнството ни е мачкало мъки за душата подчинение и кво ли не/религиите управляват масите с масаждане на страх/.Богомилите почват да проповядват свобония дух ,че си боженствен,че си свободен и че само пред него отговаряш.ЧУВАМ ,ЧЕ СМЕ БЕЗБОЖНИЦИ АМИ НИИ ПРОСТО НЕ ВЯРВАМЕ В ГЛУПОСТИ.
ЗАКЪСАЛИ СМЕ Я ПОСЛЕДНИТЕ 500 600Г ТРЯБВА ДА СЕ СТЕГНЕМ И ДА ДЕИСТВАМЕ. :)
Политиците ни в днешно време са просто потресаващи,елемнтарни,мижави ..........

Статията е

Статията е интересна и заслужава внимателно разглеждане. Липсва и` обаче последователност. Също така има съществени грешки в хронологията на различните цивилизации на Лемурия, Атлантида и Великия световен потоп.
Най-съществен недостатък, според мен е твърдението, че траките не били българи:
"Траките са древни, но не са българи. А македонците вече не са българи."
Авторът не е наясно, че българите са траки, които в миналото са мигрирали в Азия преди последните два потопа от преди 7200 и преди 3600 години, когато цяла Европа е била потопена под вода, с изключение на планините Стара планина, Родопи, Рила, Карпати. След спадане на водите и издигане отново на сушата, което става постепенно в продължение на 2000 години, наследниците на тези племена се връщат на Балканите под името българи. Траките са имали писменост от преди няколко хиляди години, която е близка до кирилицата.
Българите са тракийски племена, които са намерили спасение в планините Памир от потопа.
Славяните също са тракийски племена, които са се спасили от потопа в Карпатите, но са наследници на животновъди, загубили културата и писмеността си.
Пенчо Бойчев

Трябва да се

Трябва да се пише на кирилица-трябва да се пише и грамотно.Тук има пишещи братя,които незнаят българската граматика.

Едно от нещата

Едно от нещата които предците ни са оставили е Българският календар -
http://balkan1.blog.bg/technology/2010/01/18/bylgarskiiat-kalendar.47483...
Артефактите от храмовете в "тракийските" могили и техните орнаменти са символи от системата на Българският календар, а в Източната могила край Караново има и датировка - котка с рибя опашка - година БАРС в цикъл ВОДА -
http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.5715...
Обикаляли сме Земята НО сме си тук от време ОНО.

Не познавам

Не познавам българи, живеещи в чужбина да се срамуват от произхода си. Едно е да отидеш за кратко време в чужбина и не успявайки да се реализираш, бълваш глупости.Същите тези, бързо завърнали се в България са едни от първите плювалници против сънародниците си в чужбина.

Настройки на опциите за изгледа

Изберете предпочитан от вас начин да за показване на коментарите и натиснете "Запазване на настройките" за активиране на вашите промени.

Изпращане на нов коментар